preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jordanovac Zagreb

Login

Upisi u srednju školu

Kazališta
Lista linkova je prazna
SOVA-Škola s potpisom

Muzeji
Lista linkova je prazna
Čitamo mi u obitelji svi

Školska učilica

škole.hr

Učenje na daljinu

AZOO

MZO

Zbornica.hr

Odluka o načinu vrednovanja kandidata te vremenu,mjestu i sadržaju provjere
Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC

10 000 Zagreb, Jordanovac 108

Raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

 ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE za rad u produženom boravku - 2 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:

  • opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
  • posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.  68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ 6/19., 75/20.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu  prijavu s nazivom radnog mjesta na koji se prijavljuje te s osobnim podacima( navesti:  ime i prezime, adresu stanovanja,broj telefona ili mobitela i e-mail adresu)  kandidat je obvezan priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome, odnosno dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
  • dokaz o državljanstvu - presliku domovnice
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
  • dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • druge relevantne dokumente.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („NN“ br. 153/03., 198/03., 138/06., 124/09., 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („NN“ br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.
Procjena kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja OŠ Jordanovac . Poveznica: http://www.os-jordanovac-zg.skole.hr/katalog_informacija

Termin,mjesto i način održavanja procjene u Školi objavit će se na web stranici Škole, a kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se ne pojave na procjeni smatra se da su odustali od prijave na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.


Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „ZA NATJEČAJ - RN“ na adresu: Osnovna škola Jordanovac, Jordanovac 108, 10 000 Zagreb.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka („NN“ broj 42/2018.)

KLASA:112-07/22-01/4

URBROJ:251-147-22-1

                                                              RAVNATELJ ŠKOLE:

                                                                  Davor Krnjeta, prof.

Natječaj je otvoren od 29.3.2022. do 6.4.2022.godine

Natječaji
preskoči na navigaciju